Algemene Voorwaarden ClimateCom4 B.V.

De heer M. van Neerbos handelend onder de naam ClimateCom4 B.V., (hierna: ClimateCom4) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81877617 en is gevestigd aan Zeemanstraat 36 (6706 KC) te Wageningen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. ClimateCom4: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 3. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door ClimateCom4.
 4. Diensten: de Diensten die ClimateCom4 aanbiedt zijn projectmanagement en/of advisering/ bemiddeling met betrekking tot werktuigbouwkundige- en klimaatinstallaties.
 5. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. ClimateCom4 heeft aangesteld, projecten aan ClimateCom4 heeft verleend voor Diensten die door ClimateCom4 worden uitgevoerd, of waaraan ClimateCom4 een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en ClimateCom4, alsmede voorstellen van ClimateCom4 voor Diensten die door ClimateCom4 aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door ClimateCom4 waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ClimateCom4, elke Overeenkomst tussen ClimateCom4 en Opdrachtgever en op elke dienst die door ClimateCom4 wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ClimateCom4 aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met ClimateCom4 is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zijn/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. Indien ClimateCom4 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ClimateCom4 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door ClimateCom4 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. ClimateCom4 is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft ClimateCom4 het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor ClimateCom4 gegronde reden te weigeren.
 3. Aan de offerte of aanbieding kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de diensten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Oplevertijden in het aanbod van ClimateCom4 zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ClimateCom4 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ClimateCom4 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ClimateCom4 anders aangeeft.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van ClimateCom4 heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan ClimateCom4 te retourneren.
 2. ClimateCom4 heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. ClimateCom4 is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met ClimateCom4 wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan ClimateCom4 wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met ClimateCom4 is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die ClimateCom4 van Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de feitelijke uitvoering van het project door derden.
 2. Zowel Opdrachtgever als ClimateCom4 kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover ClimateCom4 ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van ClimateCom4 tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van ClimateCom4 is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als ClimateCom4 kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is ClimateCom4 nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ClimateCom4, zal ClimateCom4 in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ClimateCom4 extra kosten met zich meebrengen , komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. ClimateCom4 zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. ClimateCom4 staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan ClimateCom4 de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door ClimateCom4 aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. ClimateCom4 heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is ClimateCom4 niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ClimateCom4, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. ClimateCom4 is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt ClimateCom4 Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is ClimateCom4 aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door ClimateCom4 of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft ClimateCom4 recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien door ClimateCom4 of door ClimateCom4 ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens ClimateCom4 in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan ClimateCom4 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. ClimateCom4 is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 10. ClimateCom4 kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren.
 11. ClimateCom4 kan, slechts met volmacht van de Opdrachtgever, Overeenkomsten met (door ClimateCom4 ingeschakelde) derden aangaan ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren.
 12. ClimateCom4 is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.

 Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door ClimateCom4 verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ClimateCom4 niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. ClimateCom4 is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is ClimateCom4 verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door ClimateCom4 voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. ClimateCom4 kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is ClimateCom4 gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ClimateCom4.
 4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat ClimateCom4 toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die ClimateCom4 redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten.
 5. Elke aan ClimateCom4 gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. ClimateCom4 zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. ClimateCom4 is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van ClimateCom4.
 6. Opdrachtgever is tevens verplicht te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering waarin ClimateCom4 onder de dekking valt van deze verzekeringen. Opdrachtgever is verplicht voornoemde verzekeringen gedurende de Overeenkomst in stand te houden en garandeert dat alle premies tijdig en volledig zijn betaald.

Artikel 8 – Adviezen

 1. ClimateCom4 kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal ClimateCom4 de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door ClimateCom4 verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van ClimateCom4 verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien ClimateCom4 wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door ClimateCom4 gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van ClimateCom4 kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal ClimateCom4 schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Feitelijke projectuitvoering

 1. De dienstverlening van ClimateCom4 is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. ClimateCom4 is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.
 2. ClimateCom4 kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.
 3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend te worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat ClimateCom4 namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. ClimateCom4 is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ClimateCom4, ClimateCom4 een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ClimateCom4 gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ClimateCom4 bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ClimateCom4 op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. ClimateCom4 voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden tweewekelijks berekend aan de hand van de door ClimateCom4 opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door ClimateCom4 ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. ClimateCom4 is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst (behoudens prijswijzigingen op grond van btw-verhogingen en andere prijswijzigingen krachtens wet- en regelgeving).
 8. Ingeval van prijswijzigingen van meer dan 10%, anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst die plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij ClimateCom4 alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 (kalender)dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ClimateCom4.
 10. ClimateCom4 heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ClimateCom4 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal ClimateCom4 zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien ClimateCom4 meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. ClimateCom4 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal ClimateCom4 de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van ClimateCom4 verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever ClimateCom4 tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien ClimateCom4 op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. ClimateCom4 heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor ClimateCom4 gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. ClimateCom4 is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. ClimateCom4 is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om ClimateCom4 te vergoeden voor elk financieel verlies dat ClimateCom4 lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 Artikel 15 – Overmacht

 1. ClimateCom4 is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van ClimateCom4 wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van ClimateCom4, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan ClimateCom4 zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van ClimateCom4 of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van ClimateCom4 buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. ClimateCom4 is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van ClimateCom4 alleen geacht te bestaan indien ClimateCom4 dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van ClimateCom4, is ClimateCom4 uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever ClimateCom4 binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en ClimateCom4 deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat ClimateCom4 in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door ClimateCom4 leidt tot aansprakelijkheid van ClimateCom4, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ClimateCom4. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In elk geval is de aansprakelijkheid van ClimateCom4 beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 5. ClimateCom4 sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. ClimateCom4 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Opdrachtgever vrijwaart ClimateCom4 voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door ClimateCom4 geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van ClimateCom4.
 7. Enige door ClimateCom4 opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van ClimateCom4.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van ClimateCom4 is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van ClimateCom4 opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van ClimateCom4. ClimateCom4 is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. De Diensten van ClimateCom4 zijn nimmer aan te merken als diensten in de uitoefening van ingenieur en/of technicus, ook niet als ClimateCom4 optreedt als project manager van een technisch project.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is ClimateCom4 nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in ClimateCom4 haar eigen advies.
 11. ClimateCom4 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ClimateCom4 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van ClimateCom4 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ClimateCom4 binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van ClimateCom4.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. ClimateCom4 en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan ClimateCom4 bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ClimateCom4 is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door ClimateCom4 opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht ClimateCom4 steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien ClimateCom4 op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en ClimateCom4 zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ClimateCom4 niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door ClimateCom4 aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van ClimateCom4 vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal ClimateCom4 vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van ClimateCom4 is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen ClimateCom4 en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ClimateCom4 waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, (technische)tekeningen en adviezen berusten uitsluitend bij ClimateCom4 en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van ClimateCom4 worden overgedragen aan Opdrachtgever, is ClimateCom4 gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van ClimateCom4 rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ClimateCom4. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door ClimateCom4 opgeleverde zaken, dient ClimateCom4 expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van ClimateCom4 rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ClimateCom4 verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan ClimateCom4 zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart ClimateCom4 van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ClimateCom4 voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies, vergunningen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ClimateCom4 voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Opdrachtgever vrijwaart ClimateCom4 voor alle aanspraken van Opdrachtgever voortvloeiend uit het feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ClimateCom4 verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van ClimateCom4 of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@climatecom4.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ClimateCom4 de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. ClimateCom4 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen ClimateCom4 en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. ClimateCom4 heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ClimateCom4 en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen

Wageningen, 1 januari 2022