Welke installatiekeuzes worden er gemaakt ?

De installatiekeuze is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • de bouwfysische eigenschappen van een gebouw (glasoppervlakte, warmteweerstanden, interne warmtelasten)
  • hoe geschikt is een gebouw om duurzame energietechnieken toe te passen
  • de terugverdientijd
  • het budget van de opdrachtgever

Het is van wezenlijk belang om in het voortraject te bekijken, wat de bouwfysische eigenschappen en het gebruik van een gebouw zijn. Heeft een gebouw veel glasoppervlakte, dan betekent dit, dat er veel koelbehoefte is. De benodigde koeling is te reduceren door bijvoorbeeld buitenzonwering, zonwerend glas en luifels (overstekken) toe te passen.

Belangrijk is of een gebouw veel of weinig massa bezit. Veel massa betekent, dat een gebouw weinig afkoelt en opwarmt. Een traag reagerende installatie (vloerverwarming, betonkern-activering) is dan een goede oplossing.

Bovenstaande geeft een goed beeld van, de relatie tussen een gebouw en de toe te passen technische installaties.

Om tot een goede installatie keuze te komen zullen onderstaande fases moeten worden doorlopen:

Ontwikkelingsfase

In deze fase inventariseren we de gebruikerswensen van de opdrachtgever. Deze verwoorden we in een Programma van Eisen (PvE). Verder worden de toe te passen technieken gekozen. Vaak wordt er tevens een haalbaarheids-analyses gemaakt om te bepalen of en hoe rendabel het is om duurzame technieken toe te passen. In deze fase wordt eventueel een budget-raming opgesteld van de kosten voor de technische installaties.

Ontwerp fase

Aan de hand van het PvE en de keuzes die in de ontwikkelingsfase zijn gemaakt wordt een schetsmatig voorlopig ontwerp (VO) gemaakt welke met de opdrachtgever wordt besproken. Ook in deze fase zullen keuzes moeten worden gemaakt die van invloed zijn op het verdere proces.

Nadat de op- en of aanmerkingen van de opdrachtgever bekend zijn wordt het voorlopig ontwerp vertaald naar een definitief ontwerp (DO). Tevens worden er technische berekeningen gemaakt van de onderstaande installatiedisciplines:

  • warmteverlies
  • koellast
  • ventilatie
  • leidingnet
  • gebouwsimulatie

Bovengenoemde berekeningen kunnen worden uitgevoerd met VABI en/of BINK software programmatuur.

Uitvoeringsfase

De feitelijke uitvoeringsfase omvat het leveren, monteren en in bedrijf stellen van de technische installaties. Voordat hiermee kan worden aangevangen worden de DO-tekeningen omgezet in werktekeningen. Op dit niveau zijn alle installatiedisciplines qua beloop met elkaar gecoördineerd. Een groot voordeel hiervan is dat tijdens de uitvoering moeilijke knelpunten en kruisingen worden voorkomen. Tijdens de uitvoeringsfase worden tevens grote componenten ingekocht en wordt de kwaliteit van de gemonteerde installaties bewaakt. De uitvoeringsfase wordt afgesloten met een oplevering. Hierbij wordt de geleverde installaties aan de opdrachtgever overgedragen. De opdrachtgever ontvangt documenten zoals revisietekeningen, garantiebewijzen, onderhoudscontracten, e.d. Na oplevering volgen nog enkele maanden van nazorg waarbij het gedrag van de installatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden.